Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Sustainable Development Goals: de stand voor Nederland

Vandaag publiceert het CBS een tweede rapportage over de realisatie van de Sustainable Development Goals (SDGs) in Nederland. SDGs zijn een door de Verendigde Naties vastgestelde verzameling van doelstellingen om de wereld duurzamer en eerlijker te maken. Deze17 doelstellingen en de daaronder vallende 167 subdoelstellingen richten zich op realisatie op nationaal niveau. Het zijn dus vooral doelstellingen per land en niet direct voor bedrijven.

Nederland publiceerde vorig jaar een eerste rapportage over de stand van zaken en vandaag verscheen een tweede rapportage van het CBS. Met enige trots gaf het CBS aan dat er nu over 51% van de doelen gerapporteerd kan worden versus de 34% dat bleek uit het eerste rapport. Opvallend is dat over de helft van de doelstellingen daadwerkelijk gerapporteerd kan worden. Dit komt omdat de eenheden waarin gerapporteerd moet worden nog niet vast staan, of omdat er geen betrouwbare objectieve data verzameld kan worden over een specifiek onderwerp. Daarnaast blijkt dat er nog kritische kanttekeningen gezet kunnen worden over de gebruikte cijfers van de zaken waarover wel gerapporteerd wordt. Verschillende doelstellingen zijn in de Nederlandse context van minder belang, zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid van drinkwater en sanitaire voorzieningen of het recht van vrouwen om land te bezitten. Hoewel ook op de zekerheid op schoon drinkwater sterk ingezet wordt.

De SDGs gaan ervan uit dat bijvoorbeeld op het gebied van welvaart en gezondheid de doelstellingen voor alle bevolkingsgroepen gehaald moeten worden. Niemand mag achter blijven. De beschikbare data in Nederland zijn echter niet opgesplitst naar subgroepen (zoals geslacht, opleiding, leeftijd, handicap etc). Specifieke rapportage en inzet om doelstellingen te halen is dus vooralsnog niet mogelijk. Een percentage is een kwantitatieve aanduiding het zegt niet zoveel over hoe wij een indicator als veiligheid ervaren. De vraag die wij ons moeten stellen is natuurlijk, meten wij voor Nederland de juiste dingen? Zo gaf de burgemeester van Oss aan dat als het aantal woninginbraken verminderd maar het aantal autobranden toeneemt, dat het gevoel van veiligheid eerder afneemt dan stijgt.  

Een ander voorbeeld; het percentage vrouwen dat te maken krijgt met enige vorm van geweld (fysiek, seksueel, psychisch) door een (ex)partner wordt niet specifiek gerapporteerd. Er zijn wel data over seksueel geweld, en over geweld in het algemeen, maar niet specifiek over (ex)partners en psychisch geweld.

Een voorbeeld uit de landbouw; SDG 2.4 heeft als indicator het percentage van het landbouwareaal dat productief en duurzaam gebruikt wordt. Voor Nederland is dit vertaald naar het percentage biologische landbouw. Deze interpretatie is te kort door de bocht. Enerzijds zijn er tal van voorbeelden van duurzame geïntegreerde teeltDenk aan de kasteelt met biologische bestrijding maar zonder ECO-keurmerk. Daarnaast is het de vraag of het ECO-label wel een juiste maat voor duurzame productie is. Het is namelijk bekend dat de opbrengst van ecologische landbouw vaak 30% lager is per oppervlakte dan die van reguliere landbouw. Wat doorslaggevend is in de bepaling van de definitie van duurzame landbouw is dus een moeilijke afweging. Is dit het ECO-label of het milieukeur-label; het gebruik van de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong, natuur-identieke oorsprong of chemische oorsprong; of is het de milieu-impact van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen?  En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kortom, er valt nog het nodige af te dingen op de gebruikte benadering en cijfers.

Hoe staat Nederland ervoor?

Nederland ontwikkelt zich positief op de volgende SDGs: fatsoenlijke banen en een degelijke groei (SDG 8); duurzame productie en consumptie (SDG 12) en vrede veiligheid en rechtvaardigheid (SDG 16). Bij SDG 1 (einde aan armoede) en SDG 10 (minder ongelijkheid) zijn er meer indicatoren met een negatieve ontwikkeling dan een positieve. Andere uitdagingen liggen er op het gebied van milieu (SDG 15), klimaat (SDG 13), duurzame energie (SDG 7) en ongelijkheid (SDG 10). De meest opvallende achteruitgang is het wegzakken van Nederland uit de EU-kopgroep qua broeikasgasintensiteit.

 

Waarom maakt een land als Nederland niet echt werk van deze belangrijke onderwerpen. Waarom staan wij zo laag op de ranglijst als het gaat om het aandeel hernieuwbare energie en onze uitstoot? Wij hebben de technologie, het geld en de kennis om versneld een emissieloos land te worden. Met de praktische kennis die wij opdoen kunnen we wereldwijd bij de koplopers gaan horen, de kennis exporteren en weer toetreden tot de beschaafde wereld.

Daarnaast moeten we targets vaststellen om op alle aspecten te rapporteren. Het welzijn van de wereld is te belangrijk om deze te laten liggen.

(zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/10/duurzame-ontwikkelingsdoelen--sdg-s---dichterbij-gekomen)

Mogelijkheden voor het bedrijfsleven

Het is nu de tijd dat bedrijven zelf stappen zetten. Om hiermee goed te beginnen is het belangrijk om eerst te inventariseren wat de belangrijkste materiele onderwerpen zijn van het bedrijf. Deze kunnen vervolgens gekoppeld worden aan SDGs. Klinkt lastig? Schuttelaar & Partners helpt je met een online tool om de materiele onderwerpen snel in kaart te brengen.

Als een bedrijf vanuit de SDGs wil werken dan is de SDG QuickScan het goede startpunt. Deze scan bevat vragen gebaseerd op sector relevante bedrijfsprocessen.  In aanvulling hierop kan samenwerking met ketenpartijen ervoor zorgen dat uw bedrijf ook invloed uitoefent en resultaat behaalt op targets die minder direct onder uw controle vallen. Schuttelaar & Partners is het bureau voor een duurzame en gezonde wereld en helpt u hier dus graag verder mee.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Léon Jansen