Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Prinsjesdag 2020: duurzaam herstel en de transitie versnelt

Te midden van de coronacrisis werd vandaag, de derde dinsdag van september, het regeringsbeleid voor aankomend jaar gepresenteerd. Op deze ‘anders-dan-anders-Prinsjesdag’ geen koets of Troonrede in de Ridderzaal; wel een Miljoenennota en een Rijksbegroting voor 2021 met logischerwijs veel aandacht voor economisch herstel. Herstel dat nieuwe kansen biedt voor een versnelling van de transitie naar een gezonde wereld, waar Schuttelaar & Partners al 25 jaar hard aan werkt.   

Anders-dan-anders-Prinsjesdag 

Op Prinsjesdag wordt traditiegetrouw perspectief geboden voor de toekomst, en dat start in het hier-en-nu. Opvallend dit jaar is dat er nadrukkelijk wordt gesproken over de noodzaak tot fundamenteel andere welvaartsgroei door uitdagingen als klimaatverandering. “Het verdienmodel van de toekomst moet evenwichtig zijn en milieu, mensen en samenleving respecteren”, valt dit jaar terug te lezen in de Miljoenennota. Een visie die zo op onze website terug te lezen zou kunnen zijn. Het regeringsbeleid voor 2021 staat tot ons genoegen vol kansen voor duurzame economische groei met perspectief voor alle generaties, ook de toekomstige. De Koning noemt dat “zowel een morele plicht als welbegrepen eigenbelang.” Dat dit perspectief dit jaar zo duidelijk naar voren komt maakt het voor ons in die zin ook een ‘anders-dan-anders-Prinsjesdag’. 

Transitieversnellers 

De regering heeft een aantal richtinggevende keuzes voor 2021 gepresenteerd die bijdragen aan de versnelling van transities op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Zij lijkt steeds meer in te zien dat die noodzakelijk én urgent zijn om onze maatschappelijke uitdagingen te kunnen oplossen. Zo komt er een CO2-heffing voor de meest vervuilende industriebedrijven. Met deze belasting op verbruik wordt uitvoering gegeven aan een van de afspraken uit het klimaatakkoord van 2019; de vervuiler gaat betalen. In het verlengde hiervan verschijnt de eerste Klimaatnota later dit jaar.   

Welvarender, schoner en duurzamer 

Verder zijn er onder meer extra maatregelen ter bevordering van de circulaire economie en preventieve gezondheidszorg aangekondigd, wordt het aandeel kolencentrales in de elektriciteitsproductie verkleind en wordt de verduurzaming van rijksgebouwen naar voren gehaald. Dan is er nog het Nationaal Groeifonds, dat met haar omvang mogelijk als significante transitieversneller kan worden aangemerkt voor de komende 20 tot 30 jaar: met 20 miljard euro als eerste tranche voor de komende vijf jaar wil de regering Nederland ‘welvarender, schoner en duurzamer’ overdragen aan toekomstige generaties.  

Toekomstbestendige landbouw  

Daarnaast heeft de regering tot en met 2030, 5 miljard beschikbaar gesteld om de stikstofproblematiek aan te pakken. Dat geld zal onder andere worden gebruikt voor natuurherstel; de regering benadrukt dat de natuur er is om nu van te genieten én te koesteren voor later. Bovendien is het niet alleen noodzakelijk voor de woningbouw en infrastructuur, maar juist ook voor de toekomst van de Nederlandse landbouwsector; de regering benadrukt dat de coronacrisis nog maar eens heeft laten zien hoe belangrijk die sector voor onze voedselvoorziening is.   

Integraal voedselbeleid 

De regering heeft vandaag met de presentatie van haar plannen voor 2021 onder andere het belang van duurzame landbouw, een verantwoord voedselaanbod en het herstel van de biodiversiteit benadrukt. Zonder verlies van economische groei en mét perspectief voor boeren die zorgdragen voor ons voedsel. Met het besef dat deze en vele andere uitdagingen rondom voedsel uitermate urgent, belangrijk en complex zijn, vraagt de huidige situatie ons inziens om een nog beter, integraal voedselbeleid. Voor een langere termijn, over meerdere regeerperiodes. Wat Schuttelaar & Partners betreft zou dit een waardevolle toevoeging zijn op de huidige plannen. 

Deltaplan voor Voedsel 

Een van de voornaamste obstakels voor een integraal voedselbeleid is de versnippering van het beleid voor duurzaam, gezond en eerlijk voedsel. Daarom pleit Schuttelaar & Partners voor een Deltaplan voor Voedsel. Met een Commissaris die de regie pakt, de integraliteit borgt en uitgaat van de lange termijn. Vanuit verschillende politieke hoeken is er al draagvlak voor dit voorstel, zo bleek vorige week nog maar eens tijdens het debat over landbouw en voedsel dat wij organiseerden

Samen voor een gezonde wereld 

Samen met haar klanten neemt Schuttelaar & Partners al 25 jaar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gezonde wereld. Hebben de plannen van de regering voor 2021 u getriggerd (nog) meer in te zetten op duurzaamheid en gezondheid? Schuttelaar & Partners ondersteunt u graag bij uw (duurzaamheids-)strategie en het behartigen van de belangen van uw organisatie. Zo kunnen we u met onze MVO- en Public Affairs-diensten helpen de missie en visie van de organisatie effectief over te brengen op stakeholders, issues te managen en draagvlak te creëren voor uw innovatieve ideeën. Op die manier kunnen we de positie van uw organisatie binnen onze samenleving versterken, uw ambitie, strategie en concrete activiteiten meer kracht bijzetten, en daarmee samen meer positieve impact maken voor een gezonde wereld. 


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisa Don