Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Stevige doelstellingen kabinet rondom inzameling en recycling van verpakkingen

De regering is voornemens om binnen Europa een leidende rol te pakken op het gebied van inzameling, sortering en recycling van verpakkingen. Op nationaal en internationaal gebied versnelt de ontwikkeling naar circulaire verpakkingsketens. Dat blijkt ook uit het feit dat op 6 maart 2020 het Europese Plastic Pact is afgesloten. Inmiddels hebben meer dan 100 partners zich aan de doelen van het pact gecommitteerd. Zij zetten zich in voor minder gebruik van plastic, meer hergebruik en meer recycling. Als één van de initiatiefnemers van het Plastic Pact NL laat Nederland zien ook op nationaal niveau leidend te willen zijn in de transitie naar een circulaire economie. Schuttelaar & Partners is gevraagd om de communicatie rondom het Plastic Pact te begeleiden. 

Vereenvoudiging afvalscheiding en uitbreiding producentenverantwoordelijkheid  

Een groot deel van de kunststof verpakkingen wordt via huishoudens aan de bron gescheiden. Voor veel mensen is deze manier van afval scheiden verwarrend. Het kabinet streeft ernaar om de afvalscheiding eenvoudiger en begrijpelijker te maken. Bronscheiding van plastic, metaal en drankkartons via de PMD-zak zal de nieuwe norm gaan worden. Alle verpakkingsafval, met uitzondering van papier en karton, wordt voortaan via de PMD-zak ingezameld. De gemeenten en het verpakkend bedrijfsleven zullen hiervoor gezamenlijke communicatiecampagne lanceren. Verder wordt de producentenverantwoordelijkheid van bedrijven per 2023 uitgebreid Producenten moeten met ingang van 2023 voor alle verpakkingen een innamesysteem organiseren en de kosten daarvan dragen. In praktijk betekent dit dat producenten ook een systeem moeten opzetten voor de inname van verpakkingsafval in de openbare ruimte en bij scholen en diensten.  

Aangescherpte Europese richtlijnen voor inzameling en recycling 

Voor kunststof, glas, hout, metaal en papier en karton worden jaarlijks recyclingdoelstellingen gesteld. Deze doelstellingen zijn als handhaafbare normen in het Verpakkingenbesluit vastgelegd. Het is de verantwoordelijkheid van de producenten van verpakte producten om deze doelstellingen te halen. Het verpakkend bedrijfsleven rapporteert jaarlijks over de hoeveelheid gerecycled verpakkingsmateriaal.  

In het Europees Afvalpakket zijn nieuwe recyclingdoelstellingen voor 2025 en 2030 vastgesteld. Tevens is, mede door de inzet van Nederland, op EU-niveau de meetmethode van de recyclingdoelen aangescherpt. De gewijzigde methode heeft consequenties voor de Nederlandse recyclingpercentages. Momenteel wordt in meeste Europese lidstaten voor het bepaling van het recyclepercentage de volgende rekensom gehanteerd: aantal kilo’s materiaal op de markt gebracht/ aantal kilo’s ingezameld. 

In de nieuwe, aangescherpte, rekenmethode wordt een rekening gehouden met productieverliezen tijdens het recycleproces, waardoor de gerealiseerde recyclepercentages lager uit zullen vallen. Door de nieuwe manier van meten komt er meer zicht op de hoeveelheid daadwerkelijk gerecycled materiaal en worden de resultaten van lidstaten beter vergelijkbaar.  

Nieuwe recyclepercentages  

  • Glazen verpakkingen: Met ingang van 2021 geldt een circulaire doelstelling van 86% voor glas, waarbij de EU-recyclingdoelstelling van 70% voor glas voor 2025 in Nederland al vanaf 2021 gaat gelden 

  • Kunststof verpakkingen: Recycledoelstelling voor 2021 is 40% en voor 2025 is 50%. Daarmee is de keten echter niet gesloten.    

  • Papier en karton verpakkingen: Recyclepercentage van 85% per 2021. Hiermee loopt Nederland 9 jaar voor op de rest van Europa.  

  • Metalen verpakkingen: 85% voor de jaren 2021 - 2025. Hiermee sluiten we aan op de Europese doelstellingen.  

  • Houten verpakkingen: Circulaire doelstelling van 55% voor 2021.  

Alle verpakkingen 

De doelstellingen voor alle verpakkingen zijn de som van alle bovengenoemde stromen. Het EU-recyclingdoel van 70% dat voor 2030 geldt, gaat in Nederland al met ingang van 2021 gelden. De circulaire doelstelling voor alle verpakkingen wordt 71% in 2021. Dit percentage loopt de komende jaren op, in 2025 moet 74% gerealiseerd zijn. 


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karel van den Brink