Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Prinsjesdag 21 | Tien belangrijke punten voor agrifood

Traditiegetrouw maakt Schuttelaar & Partners na Prinsjesdag een korte analyse van de troonrede en miljoenennota. Ditmaal met tien belangrijke punten. 

Naast de jurk van Maxima, het hoedje van Carola Schouten en de extra aandacht voor klimaat, was er weinig opmerkelijks. Het kabinet is demissionair en dat merk je aan de troonrede en de miljoenennota met weinig vernieuwende plannen.

Algemeen

1. Het kabinet zet in op verandering, zo blijkt uit de troonrede. “Elke tijd is overgangstijd” en “maatschappelijke verandering is de enige constante” waren respectievelijk de openingszin en de conclusie van de koning.

2. In de troonrede was opvallend genoeg geen aandacht voor de ontstane impasse na de verkiezingsuitslag. De troonrede wordt dan wel geschreven door Mark Rutte, maar iets over leiderschap en regie zou niet hebben misstaan.

Economie en innovatie

3. Nederland behoort tot de mondiale top van de meest dynamische en concurrerende kenniseconomieën en is ook één van de landen met de hoogste arbeidsproductiviteit. Complimenten voor het innovatieve bedrijfsleven in de troonrede waren dan ook op zijn plaats. De coronacrisis heeft onze economie hard geraakt. Het bbp is in 2020 met 3,8 procent gekrompen. Toch doet de Nederlandse economie, mede door de innovatieve kracht, het beter dan in omringende landen.

4. Het kabinet wil de innovatiekracht verder versterken. Enerzijds met een financiële impuls via het Nationaal Groeifonds, in 2022 omvat het fonds ruim 2,1 miljard euro. Dit moet de economie weer vlottrekken nu de coronacrisis ten einde loopt. Anderzijds wil de overheid ook meer focus en massa aanbrengen in innovatie, o.a. door het missiegedreven innovatiebeleid van de topsectoren verder te ontwikkelen.

Klimaat

5. In de troonrede is veel meer aandacht voor klimaatverandering dan de afgelopen jaren. Dit jaar was de urgentie duidelijk voelbaar: “Klimaatverandering kwam deze zomer dichtbij toen inwoners van Limburg in een paar dramatische dagen hun huizen en bedrijven na extreme regenval onder water zagen lopen.” Klimaatverandering overstijgt landsgrenzen en kabinetsperiodes, het is zonder twijfel een van de meest dringende onderwerpen. 

6. Mede afgedwongen door Urgenda, zetten de nieuwe kabinetsplannen vooral in op klimaat. De doelstelling van 14% hernieuwbare energie is in Nederland in 2020 niet gehaald als we naar de binnenlandse productie kijken. Het kabinet blijft maximaal inzetten op een groter nationaal aandeel hernieuwbare energie om zo de doelstelling van 16% voor 2023 te behalen. De overheid gaat onderzoeken hoe zij maatregelen naar voren kan halen. De regering reserveert bijna 7 miljard euro extra voor aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld voor de verduurzaming van woningen en industrie, het versneld uitrollen van windenergie op zee en het verder stimuleren van elektrisch rijden.

Duurzame landbouw

7. LNV presenteert in 2022 het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Dit plan hangt nauw samen met klimaat en economie. De uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking met provincies en waterschappen. Provincies stellen hiervoor gebiedsplannen op die uiterlijk in 2023 gereed zijn. Aan de hand van natuurdoelanalyses is in de gebiedsplannen opgenomen hoe bronmaatregelen een gebiedsgerichte invulling krijgen.

8. Samen met maatschappelijke partijen en overheden geeft LNV in 2022 uitvoering aan de acties in de Agenda Natuurinclusief. Om in de landbouw een natuurinclusieve werkwijze meer gebruikelijk te maken, werkt LNV onder meer aan het verduurzamen en natuurinclusief maken van pacht. Volgend op de ambities in de Farm-to-Fork mededeling van de Europese Commissie, zet LNV in op een nationale strategie voor het verhogen van biologische productie en consumptie. Dit is een impuls voor natuurinclusieve landbouw. Tussen de regels door valt hieruit op te maken dat biologische landbouw een middel is om het doel, natuurinclusieve landbouw, te realiseren.

Preventie en gezondheid

9. In de eerste helft van 2022 wordt Nutri-Score een wettelijk toegestaan logo. Voorafgaand aan de introductie van Nutri-Score in Nederland, moet de eerste wetenschappelijke evaluatie gereed zijn. Aan de hand van de uitkomsten wordt een besluit genomen over de definitieve introductie van Nutri-Score in Nederland.

10. De inzet op gezonde leefstijl, gezonde voeding en een gezond gewicht krijgt ook in 2022 extra aandacht via het Nationaal Preventieakkoord. In totaal gaat het om € 19,3 miljoen. Dit zijn o.a. subsidies voor het voedingscentrum, JOGG en het programma gezonde scholen. Om de realisatie van de ambities te versnellen levert het rijk een bijdrage aan gemeenten voor de uitvoering van maatregelen uit lokale en regionale preventieakkoorden. Hiermee stimuleert zij gemeenten met lokale partners afspraken te maken over de inzet op preventie.

 

 

 


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Casper Zulim de Swarte