Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Naar een krachtig lokaal en regionaal voedselbeleid

Het is onmiskenbaar: voedselbeleid wordt door steeds meer gemeentes en provincies integraal opgepakt. Enerzijds komt dit omdat de Rijksoverheid steeds meer landbouw- en voedselbeleid verantwoordelijkheden neerlegt bij de regio. In de verschillende kamerbrieven geeft de minister aan dat kringlooplandbouw, technologie en data in voedsel en landbouw of gezond voedsel allen een gebiedsgerichte aanpak vragen. De beleidsverantwoordelijkheid verschuift daarmee van Rijk naar provincie of gemeente. Anderzijds is duurzaam en gezond voedsel ook steeds belangrijker geworden in de lokale politiek. Onderwerpen als gezonde voeding, het stimuleren van lokale voedselketens of voedselbanken staan hoog op veel lokale politieke agenda’s. Deze ontwikkelingen vergt dat gemeenten en provincies opnieuw nadenken over duurzame landbouw in hun regio. Maar hoe pak je dat aan?

Voorbeelden voedselbeleid

Voedselbeleid is er in vele soorten en maten. Zo werd op 16 oktober, Wereldvoedseldag, de nieuwe Citydeal gezonde en duurzame voedselomgeving ondertekend door acht gemeenten, drie ministeries, het Voedingscentrum, JOGG, Taskforce Korte Keten, Platform 31 en Flevo Campus. 

De provincie Fryslân heeft op 22 september een landbouw agenda aangenomen. De inzet van deze agenda is de transitie naar een duurzame landbouw, die toekomstbestendig is, zowel in ecologisch, economisch en sociaal opzicht en in ruimtelijke kwaliteit. Een derde voorbeeld is de Gemeente Utrecht waar, samen met Ballast Nedam, gewerkt wordt aan de gezondste wijk van Nederland. Voor de nieuwe Utrechtse woonwijk, Cartesius, zijn er vier overkoepelende thema’s: beweging, gezonde voeding, community en zingeving, en ontspanning.

Toolbox voor lokale beleidsmakers

Wij hebben we de afgelopen jaren steeds meer provincies en gemeentes mogen helpen met het opstellen van beleids-, uitvoerings- of kennisagenda’s voor lokaal en regionaal voedselbeleid. Wij ontwikkelden met deze ervaring een toolbox voor lokale en regionale beleidsmakers om duurzaam, gezond en eerlijk voedsel lokaal te stimuleren. De toolbox biedt instrumenten voor elke stap in de beleidscyclus, van nulmeting, beleidsvorming, programmatische aanpak tot aan evaluatie. 

Bij het maken van lokaal of regionaal voedselbeleid is het, meer dan bij nationaal beleid, van groot belang om lokale stakeholders te betrekken in het proces. Voedselbeleid staat of valt met de meerwaarde die bedrijven, overheid, kennisinstellingen én burgers zien om een stap te zetten naar een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem. De toolbox voor lokaal en regionaal voedselbeleid is daarom gericht om lokale stakeholders op de juiste manier te betrekken, bijvoorbeeld via een lokale Quick Scan voor de voedselomgeving of via agendatafels om tot een strategische beleidsagenda te komen.

In december organiseerden wij een online bijeenkomst over regionaal en lokaal voedselbeleid die kon rekenen op veel belangstellingen. 

Geschreven door: Casper Zulim de Swarte en Carola Vos


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Casper Zulim de Swarte