Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Stakeholdermanagement en strategie voor Landgoed Twickel

Landgoed Twickel

Landgoed Twickel is met ruim 6500 ha het grootste particuliere landgoed in Nederland. De stichting heeft als statutaire taak om landgoed Twickel als natuurreservaat en cultuurmonument te onderhouden en voor de toekomst te behouden. Ruim de helft van het land wordt verpacht, voornamelijk aan melkveehouders. Zij hebben dus een groot aandeel in het behoud van het landschap. Tegelijkertijd knelt hun situatie: het unieke landschap met kleine percelen en veel bomen maakt dat hun productiekosten hoger zijn dan elders. De lage melkprijzen drukken de boeren richting verdere intensivering, terwijl dit vanuit de doelen van de Stichting onwenselijk is. Aangezien de pachtinkomsten een groot deel van de inkomsten voor Stichting Twickel zijn, is het in hun belang dat de pachters voldoende verdienen.

 

Duurzame landbouw

Onze opdracht was om met de stichting én de pachters tot een gezamenlijke toekomstvisie met handelingsperspectief te komen voor de ontwikkeling van een duurzame landbouw op landgoed Twickel. Waarbij ‘duurzaam’ zowel in economische, ecologische en cultuur-historische betekenis begrepen moet worden. Een gedragen toekomstplan voor de landbouw op landgoed Twickel, dat aansluit bij de ontwikkelingen in de landbouw en in de maatschappij.

 

Met stakeholders om tafel

Om deze visie te ontwikkelen, hebben we een landbouwcommissie opgericht met vertegenwoordigers van de pachters, de stichting en twee externe partijen. Gezamenlijk hebben we die fases doorlopen:de inventarisatie & analyse, verkenning van scenario’s en strategieontwikkeling. Met als eindresultaat het toekomstplan mét handelingsperspectief en een eerste aanzet om de ideeën uit het toekomstplan te implementeren.

Thema’s voor de toekomst

In diepte-interviews en themasessies hebben we met de pachters en de landbouwcommissie de belangrijkste thema’s voor de toekomst uitgewerkt (Verwaarding, Biodiversiteit en Bodemkwaliteit, Energie). Per thema hebben we met de landbouw-commissie oplossingsrichtingen verkend, die we met de pachters hebben verdiept in huiskamergesprekken. De uiteindelijke toekomstvisie bevatte o.a. activiteiten voor de korte, middellange en lange termijn én een taakverdeling met acties voor de pachters en de stichting om de landbouw duurzaam en economisch gezond te ontwikkelen.

Op dit moment werken Stichting Twickel en de pachters op het landgoed in werkgroepen aan de uitvoering.