Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Onderzoeks- en Innovatieagenda Topsector Agri & Food

Topsector Agri & Food

Topsector Agri & Food is één van de 9 topsectoren waar Nederland wereldwijd in uitblinkt. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen om deze positie verder te versterken.

 

Op weg naar klimaatneutraal

De Topsector wil werken aan een klimaatneutrale voedelproductie. Hier is innovatie voor nodig, én onderzoek. De Topsector vroeg ons om (bestaande) innovaties en kennisleemtes in kaart te brengen, zodat we klimaatneutrale voedselproductie kunnen realiseren in 2050. 

 

Transitiepaden voor verandering

De Nederlandse Agrofoodsector is mondiaal toonaangevend. Er is een impuls nodig om zoveel mogelijk te komen tot klimaatneutrale robuuste productiesystemen. Onderzoek is vereist om inzicht te verschaffen in de mogelijkheden voor reductie van uitstoot van broeikasgassen. De topsector Agri & Food vroeg ons om een Onderzoeks- en Innovatieagenda Klimaatneutrale Voedselproductie op te stellen.

Het bereiken van een klimaatneutrale biomassa- en voedselproductie is een complexe uitdaging met vele dimensies. Daarom kozen wij ervoor de uitdaging op te splitsen in zes logische thema’s (transitiepaden):

1. Minder methaanuitstoot melkvee;

2. Minder methaanuitstoot uit mest & stallen;

3. Energietransitie in de agrofood-keten;

4. Slimmer landgebruik;

5. Kas als energiebron;

6. Wijziging van het voedselsysteem.

Vervolgens zijn de innovatieopgaven en de bijbehorende onderzoeksbehoeften in beeld gebracht. Per transitiepad zijn bijeenkomsten met topexperts en belanghebbenden (bedrijven, wetenschappers en overheid) georganiseerd. Hieruit bleek dat het voor een deel nog ontbreekt aan een goed functionerend innovatiesysteem voor thema’s als methaan uit koeien, methaan uit mest & stallen en slimmer landgebruik. Voor individuele stakeholders bestaan slechts beperkt incentives om in beweging te komen.

 

Kennis en impact

Volledige klimaatneutraliteit voor biomassa- en voedselproductie blijkt uitdagend vanwege de natuurlijke emissies van biologische processen in dieren en bodems. De Topsector Agri & Food heeft een belangrijke rol bij het organiseren van meerjarig onderzoek en kan samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden stimuleren. De Onderzoeks- en Innovatieagenda kan bijdragen aan de programmering van nieuw onderzoek via NWO en via de TKI-calls voor PPS-onderzoek. Concepten van de Onderzoeks- en Innovatieagenda hebben een rol gespeeld bij de klimaattafels in de voorbereiding van het Klimaatakkoord.

 

Overheidscommunicatie

De overheid, zowel rijk, provincies als gemeenten, maakt veel gebruik van onze inhoudelijke experts om beleid te formuleren en te toetsen. Vanwege onze inhoudelijke kennis van de sectoren voeding, landbouw, gezondheid en energie worden wij regelmatig gevraagd voor het verrichten van beleidsonderzoek en het organiseren van stakeholderbijeenkomsten.

Wij helpen overheden met het uitvoeren van beleidsevaluaties, opzetten van communities en andere samenwerkingsverbanden om beleid uit te voeren en het opstellen van strategische kennis- en innovatieagenda’s.

Lees meer over overheidscommunicatie

 

Nieuwsgierig?

Bekijk dan hieronder de Onderzoeks- en Innovatieagenda. 

Meer weten?

Bel +31 6 10 47 28 74 of
stuur Harry Kager een e-mail.