Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Workshops voor innovatie Topsector Agri & Food

Topsector Agri & Food

Topsector Agri & Food is één van de 9 topsectoren waar Nederland wereldwijd in uitblinkt. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen om deze positie verder te versterken.

 

Landbouw van de toekomst

De topsector heeft ons gevraagd workshops te organiseren om de innovatieopgaven en onderzoeksvragen op de thema’s Kringlooplandbouw en Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel scherp te krijgen. Daarnaast was de vraag om mee te helpen bij het proces om tot MMIP’s (Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s) te komen.

 

Missiegedreven aanpak

De Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water én de ministeries van LNV, EZK, I&W en VWS hebben gezamenlijk zes missies opgesteld voor de thema’s Landbouw, Water en Voedsel. Deze missies zijn richtinggevend voor de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) Landbouw, Water en Voedsel (LWV) van de samenwerkende topsectoren (Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water).

Wij hielpen bij de organisatie van het totstandkomingsproces van de KIA LWV. Ons werk richtte zich op ondersteuning bij het opstellen van Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) voor de thema’s Kringlooplandbouw en Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel. Hiervoor hebben wij onder andere zes workshops met stakeholders georganiseerd. Voor de uitwerking van MMIP’s stonden onderzoekers aan de lat; wij hebben hen diverse keren gesproken over de aanpak. Tijdens de workshops zijn de geïnventariseerde innovatieopgaven en onderzoeksvragen per MMIP getoetst en aangevuld.

 

Overheidscommunicatie

De overheid, zowel rijk, provincies als gemeenten, maakt veel gebruik van onze inhoudelijke experts om beleid te formuleren en te toetsen. Vanwege onze inhoudelijke kennis van de sectoren voeding, landbouw, gezondheid en energie worden wij regelmatig gevraagd voor het verrichten van beleidsonderzoek en het organiseren van stakeholderbijeenkomsten.

Wij helpen overheden met het uitvoeren van beleidsevaluaties, opzetten van communities en andere samenwerkingsverbanden om beleid uit te voeren en het opstellen van strategische kennis- en innovatieagenda’s.

Lees meer over overheidscommunicatie

 

Kennisagenda voor impact

Voor een duurzame voedselproductie en omgeving in de toekomst heeft Nederland een meerjarige onderzoeksagenda nodig. Wij adviseerden bij het proces om te komen tot een dergelijke Kennis- en Innovatieagenda op het gebied van Landbouw, Water en Voedsel. Door onze begeleiding is het gelukt om in korte tijd input voor de KIA op te halen van een groot aantal relevante experts en stakeholders. Op basis van dit traject zijn door onderzoekers diverse Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) uitgewerkt.

Meer weten?

Bel +31 6 10 47 28 74 of
stuur Harry Kager een e-mail.