Samen voor biodiversiteit

Het Aanvalsplan Landschap wil 10% groenblauwe dooradering in het landelijk gebied realiseren. Hiermee kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven voor natuur, klimaat, stikstof en waterkwaliteit. De groenblauwe dooradering is daarnaast ook van belang voor het versterken van landschappelijke kwaliteit, tegengaan van verdroging en draagt ook nadrukkelijk bij aan het toekomstperspectief voor de landbouw en het landelijk gebied als geheel. Het Aanvalsplan is opgesteld met de partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en is in september 2022 aangeboden aan minister Van der Wal.

De doelstelling van het Aanvalsplan (10% dooradering) is inmiddels vastgelegd in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het NPLG wil een gezonde natuur, schoon water en schone lucht realiseren. Het hoofddoel voor natuur in het NPLG richt zich op de verplichtingen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR). Elk gebied in Nederland is anders. De kwaliteit van natuur, water en bodem is nergens hetzelfde. Daarom verschilt wat er nodig is per gebied.

Via het NPLG bekijken onder meer provincies, ondernemers en terreinbeheerders per gebied wat nodig is, passend bij de eigenschappen van het gebied en wat water, bodem en natuur aan kunnen. Het NPLG biedt kaders die de provincies gebruiken om de gebiedsprogramma’s op te stellen. In de gebiedsprogramma’s leggen provincies vast hoe ze de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat gaan halen, en welke maatregelen nodig zijn. Uiteindelijk moet dit ook bijdragen aan het toekomstbestendig ontwikkelen van het landelijk gebied. Vanuit het Aanvalsplan Landschap is een handreiking ontwikkeld waarin de definities van landschapselementen nader worden toegelicht.