Stakeholderdialoog en opstellen adviesrapport

Wij hebben de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen geholpen om te komen tot het adviesrapport ‘Ruimte voor ondernemerschap en innovatie’. Wij ondersteunden de Taskforce bij het afstemmen met stakeholders, het schrijfproces en het visualiseren van soms lastige informatie.

Ga naar het rapport

Impact voor een duurzame veehouderij

Het adviesrapport beschrijft de noodzaak om te innoveren door de veehouderij te verduurzamen en innovatie een flinke ‘boost’ te geven.  Van belang is onder meer dat ondernemers ruimte krijgen om te innoveren op hun bedrijf en daarmee als ondernemer voordeel kunnen behalen. In het adviesrapport wordt ook de transitie geschetst naar een systeem waar wordt gestuurd op de werkelijke emissies. Deze werkelijke emissies kunnen in de toekomst worden gemeten met sensortechniek en bijbehorende datasystemen.

Het adviesrapport is omarmd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W), de provincies (IPO), de gemeentes (VNG) en de vertegenwoordigers van de verschillende veehouderijsectoren. De volgende stap is om door te pakken met de ontwikkeling van een nieuw systeem van vergunningverlening, toezicht en handhaving en het opstarten van pilots in de regio.