De Nederlandse veehouderijsector

Op 5 april 2022 heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan voor de herziening van de RIE. Voordat het Nederlandse kabinet een definitief standpunt zou innemen richting Brussel voor de onderhandelingen, was er eerst behoefte aan een impact assessment om het effect op, en de gevolgen voor de Nederlandse veehouderijsector in kaart te brengen. Dit is ook toegezegd aan de Tweede Kamer en aangekondigd in het BNC-fiche. Het landbouwteam van S&P heeft dit impact assessment uitgevoerd.

Omdat de herziening van de RIE impact kan hebben op de veehouderij en de betrokken overheden in Nederland was het belangrijk om de gevolgen van de aanpassing van de RIE in beeld te brengen. Daarbij is ook gekeken naar het effect op het (gelijke) speelveld voor veehouders in de Europese Unie.

Het impact assessment heeft zich primair gericht op toetsing van administratieve lasten, kosten, investeringen, implementatietijd van vergunningen en effectiviteit van emissiereductie.

Deskstudie en interviews

Een deskstudie in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaf antwoord op kwantificeerbare vragen over de hoeveelheid bedrijven die bij verschillende drempelwaarde, onder de herziene RIE zouden vallen.

De tweede stap was het houden van interviews. Na het opstellen van drie gespreksleidraden voor verschillende doelgroepen zijn 21 stakeholderinterviews uitgevoerd. De geraadpleegde stakeholders waren werkzaam bij gemeenten, provincies, rijksoverheid, NGO’s, omgevingsdiensten, onderzoeksinstellingen, veehouderijsector, overheden van andere lidstaten en adviesbureaus inzake vergunningverlening. Een klankbordsessie is vervolgens gehouden om de opgehaalde informatie te toetsen en de betrokkenheid van de stakeholders te vergroten.

De informatie uit de deskstudie, de stakeholderinterviews en de klankbordsessie is verwerkt tot het impact assessment. Hierin zijn de gevolgen en mogelijke risico’s van de herziening van de RIE beschreven en worden diverse aandachtspunten en aanbevelingen benoemd. Eind maart is een algemene oriëntatie bereikt in de raad. Op basis hiervan zijn de trilogen met het Europees Parlement gestart.

Lees hier het impact assessment