Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In het klimaatakkoord staan ambitieuze klimaatdoelen voor 2030 en 2050. De veehouderij staat voor de opgave om de emissies van methaan en ammoniak in Nederland te verlagen. Een flinke uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk en een goed toekomstperspectief voor de veehouderij.

Methaan en ammoniak in de veehouderij

De veehouderij staat voor de opgave om de emissies van methaan, maar ook ammoniak, in Nederland te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk. En een goed toekomstperspectief voor de veehouderij. De eerste onderzoeksresultaten vanuit Onderzoek Veehouderij & Klimaat laten zien dat er grote verschillen zijn in emissies tussen bedrijven. Dit biedt goede aanknopingspunten voor verdere verduurzaming.

Het programma Integraal aanpakken is in 2020 gestart om kansen voor reductie te identificeren en te komen tot integrale oplossingen voor de praktijk. Het bouwt voort op onder meer de resultaten van het Onderzoek Veehouderij & Klimaat uit de periode 2018-2020.  

Communicatie over integrale aanpak

Samen met Wageningen Livestock Research en LTO verzorgen wij de communicatie voor Integraal Aanpakken. Daarnaast maken we de koppeling met het bedrijfsleven en bieden we aanvullende inhoudelijke ondersteuning. We communiceren op een positieve manier over Integraal Aanpakken, met oog op de toekomst en met hart voor de boer.

Het doel van de communicatie is het bekendmaken van de projecten, het winnen van vertrouwen in de resultaten van de projecten en overdracht van inhoudelijke informatie, om zo de mogelijkheden voor reductie bij de boer te brengen. Om de complexe relatie tussen klimaatverandering, methaan, ammoniak en veehouderij duidelijk over te brengen speelt visuele communicatie een belangrijke rol. Daarnaast ontwikkelden wij de website van Integraal Aanpakken op kennisplatform Groen Kennisnet, zodat we de opgedane kennis optimaal kunnen verspreiden.

Samen met en voor de veehouderij

Het doel van Integraal Aanpakken is om inzichten en werkbare maatregelen te bepalen waarmee veehouders hun bedrijf rendabel en toekomstgericht kunnen aanpassen aan de opgaven voor klimaat en stikstof. Een integrale aanpak staat in het onderzoek voorop. Een duurzame toekomst voor de veehouderij betekent immers dat ook andere noodzakelijke en maatschappelijke opgaven en doelen worden gehaald. De aanpak is erop gericht om veehouderbedrijven in Nederland op elke grondsoort, keuze te kunnen bieden voor passende maatregelen. Maatregen die ook de bedrijfsresultaten verbeteren.

Nieuwsgierig?

Meer informatie is te vinden op de website van Integraal Aanpakken.