Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Onderzoek Veehouderij & Klimaat voor LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nederland neemt maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. In het regeerakkoord is voor elke sector aangegeven hoeveel ze de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen. De landbouw heeft de opdracht gekregen om de emissie van broeikasgassen voor 2030 indicatief 3,5 megaton CO2-equivalenten te verminderen.

 

Methaanemissie en de veehouderij

In de veehouderij komen broeikasgassen vrij, met name methaan en lachgas. Methaan is een broeikasgas dat de klimaatvoetafdruk van de veehouderij voor een belangrijk deel bepaalt. Om de uitstoot van broeikasgassen in de veehouderij aan te pakken, heeft het Ministerie van LNV in 2018 een versnellingsimpuls gegeven aan een pakket van onderzoeksactiviteiten. Doel is om de methaanemissies in de veehouderij terug te dringen en kennis te verzamelen over de hoogte van de emissies (meten=weten).

Het verminderen van de emissies van methaan is een complexe opgave, omdat afwenteling naar andere milieueffecten voorkomen moet worden. Veel veehouders zijn zich bovendien nog niet bewust van de uitstoot van methaan op de boerderij en de bijdrage aan het klimaatprobleem. Met financiering van LNV is het project ‘Onderzoek Veehouderij & Klimaat’ opgestart, bestaande uit twaalf onderzoeksprojecten. Doel is om de methaanuitstoot te meten in de praktijk en een aantal mogelijke maatregelen te testen om de uitstoot te verminderen. De onderzoeken geven ook inzicht in natuurlijke verschillen tussen koeien en/of stal- en mestsystemen en mogelijke praktische oplossingen. Wageningen Livestock Research is hoofduitvoerder van het onderzoek. Wij zijn verantwoordelijk voor de koppeling met het bedrijfsleven, aanvullende inhoudelijke ondersteuning en de externe communicatie.

 

Communicatie en vertrouwen

We communiceren op een positieve manier over het methaanonderzoek, met oog op de toekomst en met hart voor de boer. Delen van de basisinformatie over methaan en veehouderij (wat is het en bijdrage aan klimaatverandering) is het startpunt van de communicatie. De communicatiestrategie is opgesteld met input van de betrokken partijen (LNV, LTO projecten en Wageningen Livestock Research). Het doel van de communicatie is het bekendmaken van de projecten, het winnen van vertrouwen in de resultaten van de projecten en overdracht van inhoudelijke informatie. Om de complexe relatie tussen klimaatverandering, methaan en veehouderij duidelijk over te brengen speelt visuele communicatie een belangrijke rol. Er wordt gebruik gemaakt van workshops, demodagen, factsheets en publicaties in vakbladen.

 

Werken aan methaanreductie

De communicatie rondom dit onderzoek zorgt voor meer kennis over methaanuitstoot in de veehouderij en de gedemonstreerde maatregelen om de uitstoot te verminderen. Het onderzoek moet leiden tot praktische en rendabele oplossingen voor de veehouderij om methaanreductie te realiseren. Zo draagt de landbouw bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen in Nederland én wereldwijd.

 

Overheidscommunicatie

De overheid, zowel rijk, provincies als gemeenten, maakt veel gebruik van onze inhoudelijke experts om beleid te formuleren en te toetsen. Vanwege onze inhoudelijke kennis van de sectoren voeding, landbouw, gezondheid en energie worden wij regelmatig gevraagd voor het verrichten van beleidsonderzoek en het organiseren van stakeholderbijeenkomsten.

Wij helpen overheden met het uitvoeren van beleidsevaluaties, opzetten van communities en andere samenwerkingsverbanden om beleid uit te voeren en het opstellen van strategische kennis- en innovatieagenda’s.

Lees meer over overheidscommunicatie

 

Nieuwsgierig?

Meer informatie is te vinden op de website van het Onderzoek Veehouderij & Klimaat.

 

Meer weten?

Bel +31 6 10 47 28 74 of
stuur Harry Kager een e-mail.