Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. KvK-nummer: 27155167

 

Algemeen

 1. Deze ‘Algemene voorwaarden voor het verlenen van diensten’ zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Schuttelaar & Partners, Adviesbureau voor Maatschappelijke Communicatie BV (opdrachtnemer, verder te noemen Schuttelaar & Partners) en een derde (opdrachtgever) die Schuttelaar & Partners opdracht geeft tot het verrichten van enige werkzaamheden door Schuttelaar & Partners.

Gebied van de opdracht / offerte

 1. Het gebied van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen beschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.
 2. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, dan wel afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen de partijen overeengekomen.

Uitvoering opdracht

 1. Inzake de opdracht verricht Schuttelaar & Partners een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat Schuttelaar & Partners de door haar te verrichten adviesdiensten en andere opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoert, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. De opdrachtgever verplicht zich om alle haar ter beschikking staande relevante gegevens te leveren en zal verzoeken om aanvullende gegevens van de kant van Schuttelaar & Partners naar vermogen honoreren.
 3. Schuttelaar & Partners behoudt zich het recht voor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, om wijzigingen aan te brengen in het team dat de opdracht uitvoert, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht. Dergelijke wijzigingen zullen worden gemeld aan de opdrachtgever.
 4. Opgegeven levertijden en andere data zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk ander is overeengekomen. Bij niet tijdige levering c.q. niet tijdige uitvoering zal Schuttelaar & Partners schriftelijk ingebreke moeten worden gesteld en zal een redelijke termijn moeten worden vastgesteld waarbinnen Schuttelaar & Partners het afgesprokene alsnog na kan komen.

Vertrouwelijkheid

 1. Schuttelaar & Partners zal zonder toestemming van de opdrachtgever geen mededelingen doen aan derden over de opdracht.
 2. Voor gegevens van de opdrachtgever waarvan Schuttelaar & Partners bij de uitvoering van de opdracht kennis neemt en die door de opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden zijn aangemerkt, geldt een geheimhoudingsverplichting van Schuttelaar & Partners.
  Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing:
  - voor gegevens welke reeds in bezit zijn van Schuttelaar & Partners op het moment dat de gegevens aan Schuttelaar & Partners wordt medegedeeld;
  - voor gegevens welke van algemene bekendheid zijn c.q. worden, zonder dat dit het gevolg is van enig verwijtbaar handelen van Schuttelaar & Partners;
  - voor gegevens welke op rechtmatige wijze door Schuttelaar & Partners worden verkregen van een derde dan wel uit eigen onderzoek van Schuttelaar & Partners, zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van door opdrachtgever verschafte gegevens.
 3. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Schuttelaar & Partners aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Schuttelaar & Partners, zijn werkwijze en de gebuikte modellen, software etcetera.

Copyright

 1. Schuttelaar & Partners behoudt het auteursrecht op alle door haar vervaardigde producten, tenzij in de opdracht anders is bepaald.
 2. In publicaties (zoals folders en brochures), voor extern gebruik vervaardigd door Schuttelaar & Partners in opdracht van derden, vindt auteursvermelding plaats van Schuttelaar & Partners, tenzij in de opdracht anders is bepaald.

Tarieven / betalingen

 1. De honorering van de door Schuttelaar & Partners verrichte werkzaamheden geschiedt op basis van het in rekening brengen van aan de opdracht bestede uren, volgens tarief zoals vermeld in de offerte. De bedragen worden exclusief B.T.W. vermeld.
  De gedeclareerde bedragen zijn inclusief reis- en bureaukosten, tenzij ander vermeld.
 2. Indien geen offerte voorhanden is, zullen de gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht.
 3. Het honorarium en de kosten worden maandelijks in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na facturering.
 4. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling vereist is. Indien betaling achterwege blijft kan Schuttelaar & Partners de verdere uitvoering van de opdracht opschorten.
  Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Aansprakelijkheid

 1. Mede op grond van het adviserend karakter van de werkzaamheden van Schuttelaar & Partners en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij veelal een rol spelen sluit Schuttelaar & Partners de aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar uitgevoerde opdrachten, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld van haar leidinggevende functionarissen uit. Schuttelaar & Partners is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade.
 2. Mocht niettegenstaande de in artikel 17 vervatte aansprakelijkheidsbeperking toch enige aansprakelijkheid op Schuttelaar & Partners rusten, dan wordt deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Schuttelaar & Partners voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Overmacht

 1. De aansprakelijkheid van Schuttelaar & Partners voor het tijdig leveren van het afgesprokene vervalt indien Schuttelaar & Partners door overmacht niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.
  Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die Schuttelaar & Partners redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden c.q. verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de opdrachtgevers gesloten overeenkomst wordt verhinderd.
  Tijdelijke overmacht geeft de afnemer niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht aan de zijde van Schuttelaar & Partners, is Schuttelaar & Partners gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Schuttelaar & Partners tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Schuttelaar & Partners bevoegd en aan het einde is Schuttelaar & Partners verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
  De bevoegde rechter te Den Haag is bij uitsluiting gerechtigd om van alle geschillen tussen Schuttelaar & Partners en de opdrachtgever kennis te nemen.

Conflicting accounts

 1. Indien geen exclusiviteitbeding is overeengekomen, behoudt Schuttelaar & Partners zich het recht voor opdrachten te verrichten voor andere bedrijven en organisaties.