skip-to-main-content

Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze ‘Algemene voorwaarden voor het verlenen van diensten’ zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Schuttelaar & Partners, Adviesbureau voor Maatschappelijke Communicatie BV (opdrachtnemer, verder te noemen Schuttelaar & Partners) en een derde die Schuttelaar & Partners opdracht geeft tot het verrichten van enige werkzaamheden (verder te noemen opdrachtgever).

Gebied van de opdracht / offerte

 1. Het gebied van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen beschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.
 2. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, danwel afwijkingen van de Algemene Voorwaarden, zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Uitvoering opdracht

 1. Inzake de opdracht verricht Schuttelaar & Partners een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat Schuttelaar & Partners de door haar te verrichten adviesdiensten en andere opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoert, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. De opdrachtgever verplicht zich om alle haar ter beschikking staande relevante gegevens te leveren en zal verzoeken om aanvullende gegevens van de kant van Schuttelaar & Partners naar vermogen honoreren.
 3. Schuttelaar & Partners behoudt zich het recht voor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, om wijzigingen aan te brengen in het team dat de opdracht uitvoert, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht. Dergelijke wijzigingen zullen worden gemeld aan de opdrachtgever.
 4. Opgegeven levertijden en andere data zullen niet zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering c.q. niet tijdige uitvoering zal Schuttelaar & Partners schriftelijk in gebreke moeten worden gesteld en zal een redelijke termijn moeten worden vastgesteld waarbinnen Schuttelaar & Partners het afgesprokene alsnog kan nakomen.

Vertrouwelijkheid

 1. Schuttelaar & Partners zal zonder toestemming van de opdrachtgever geen mededelingen over de opdracht doen aan derden.
 2. Voor gegevens van de opdrachtgever, waarvan Schuttelaar & Partners bij de uitvoering van de opdracht kennis neemt en die door de opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden zijn aangemerkt, geldt een geheimhoudings-verplichting van Schuttelaar & Partners. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing: 
 • Voor gegevens welke reeds in bezit zijn van Schuttelaar & Partners op het moment dat de gegevens aan Schuttelaar & Partners worden medegedeeld; 
 • Voor gegevens welke van algemene bekendheid zijn c.q. worden, zonder dat dit het gevolg is van enig verwijtbaar handelen van Schuttelaar & Partners; 
 • Voor gegevens welke op rechtmatige wijze door Schuttelaar & Partners worden verkregen van een derde danwel uit eigen onderzoek van Schuttelaar & Partners, zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van door opdrachtgever verschafte gegevens.
 1. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Schuttelaar & Partners aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Schuttelaar & Partners, zijn werkwijze en de gebuikte modellen, software etcetera.

Copyright

 1. Schuttelaar & Partners behoudt het auteursrecht op alle door haar vervaardigde producten, tenzij in de opdracht anders is bepaald.
 2. In publicaties (zoals folders, rapportages, digitale magazines, websites en brochures) voor extern gebruik, vervaardigd door Schuttelaar & Partners in opdracht van derden, vindt auteursvermelding plaats van Schuttelaar & Partners, tenzij in de opdracht anders is bepaald.

Tarieven / betalingen

 1. De honorering van de door Schuttelaar & Partners verrichte werkzaamheden geschiedt op basis van het in rekening brengen van aan de opdracht bestede uren, volgens tarief zoals vermeld in de offerte. Bedragen worden exclusief BTW vermeld. Indien geen offerte voorhanden is, zullen de gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht.
 2. Schuttelaar & Partners brengt 5% over de gemaakte uren en de out of pocketkosten in rekening als bureaukosten. Dit ter dekking van de reguliere telefoonkosten, administratie, nationale reis- en verblijfskosten.
 3. Het honorarium en de kosten worden maandelijks in rekening gebracht. Bij projecten met een vast offertebedrag wordt het offertebedrag kort na acceptatie van de opdracht, halverwege het project en na afronding volgens een 40%-40%-20% verhouding in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na facturering.
 4. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente vermeerderd met 2% in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Schuttelaar & Partners de verdere uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Aansprakelijkheid

 1. Mede op grond van het adviserend karakter van de werkzaamheden van Schuttelaar & Partners, en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij veelal een rol spelen, sluit Schuttelaar & Partners de aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar uitgevoerde opdrachten uit, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld van haar leidinggevende functionarissen. Schuttelaar & Partners is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade.
 2. Mocht niettegenstaande de in artikel 16 vervatte aansprakelijkheidsbeperking toch enige aansprakelijkheid op Schuttelaar & Partners rusten, dan wordt deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Schuttelaar & Partners voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Overmacht

 1. De aansprakelijkheid van Schuttelaar & Partners voor het tijdig leveren van het afgesprokene vervalt indien Schuttelaar & Partners door overmacht niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die Schuttelaar & Partners redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden c.q. verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt verhinderd. Tijdelijke overmacht geeft de afnemer niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht aan de zijde van Schuttelaar & Partners, is Schuttelaar & Partners gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Schuttelaar & Partners tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden. Gedurende de opschorting is Schuttelaar & Partners bevoegd en aan het einde is Schuttelaar & Partners verplicht te kiezen voor uitvoering danwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Relatiebeding

 1. Gedurende de looptijd van de opdracht en een jaar na afloop daarvan, is het opdrachtgever niet toegestaan een medewerker of ex-medewerker van Schuttelaar & Partners, die direct of indirect is betrokken bij de opdracht, in dienst te nemen of in een andere hoedanigheid in te huren. Indien dit verbod overtreden wordt is opdrachtgever een boete van zestigduizend (60.000) euro verschuldigd. Dit artikel blijft in stand na beëindiging of verloop van de opdracht.

Conflicting accounts

 1. Indien geen exclusiviteitbeding is overeengekomen, behoudt Schuttelaar & Partners zich het recht voor opdrachten te verrichten voor andere bedrijven en organisaties.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Den Haag is bij uitsluiting gerechtigd om van alle geschillen tussen Schuttelaar & Partners en de opdrachtgever kennis te nemen.