skip-to-main-content

Landbouw

Transparante waardeketens

Van agrofoodbedrijven en retailers wordt in toenemende mate verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun gehele waardeketen en hierover transparant communiceren met hun klanten en maatschappelijke stakeholders. Het gaat hierbij om urgente thema’s als het tegengaan van ontbossing, verlagen van de CO2-voetafdruk, zorgen voor een leefbaar loon en het respecteren van mensenrechten in de gehele keten. Van bedrijven in de gehele agrofoodketen is actie nodig om te voldoen aan Europese wetgeving die hierover in voorbereiding is.

Wij helpen onze klanten bij het duurzamer maken van hun gehele waardeketen en hierover op een transparante en eerlijke manier te communiceren. 

Impact maken?

Tijmen de Vries helpt je graag verder

Wat we doen

Strategisch due diligence advies

Wij helpen bedrijven met het implementeren van de zes stappen van de due diligence cyclus. De inbedding van due diligence in de duurzaamheidsstrategie, maar ook in concrete procedures, targets en afspraken is daarbij een belangrijke rand-voorwaarde.

Ketenanalyse en risico-assessment

We ondersteunen bedrijven en organisaties bij het uitvoeren van een analyse van de duurzaamheidsrisico’s in hun waardeketen(s). Hierbij helpen we bedrijven om de juiste prioriteiten te stellen. De UN Guiding Principles en OESO-richtlijnen vormen hierbij een belangrijk internationaal kader.

Duurzaam inkoopbeleid

Hoe gebruik ik mijn inkoopmacht om positieve waarde te creëren in de waardeketen? Wij helpen om de juiste instrumenten (bijv. code of conduct, certificering), maatregelen (bijv. concrete projecten in productielanden) of partnerships (bijv. aansluiten bij bestaande initiatieven) te kiezen.

Impact monitoring en rapportage

Due diligence is een proces van continue analyse en bijsturing. We helpen individuele bedrijven en multi-stakeholder initiatieven inzicht te krijgen in de concrete impact van hun inkoopbeleid op de geïdentificeerde risico’s en hier vervolgens transparant op te rapporteren.

Digital tools

Wij ontwikkelen online applicaties die inzicht geven in complexe ketenvraagstukken zoals leefbaar inkomen, leefbaar loon en kinderarbeid. Ook ontwikkelen we applicaties waarmee de keten transparant in kaart wordt gebracht, traceerbaarheid wordt verbeterd en kleinschalige voedselproducenten een gezicht en stem krijgen in de keten.

Multi-stakeholder facilitatie

Voor complexe transities in internationale agrifoodketens is samenwerking essentieel. Wij faciliteren coalities van bedrijven, maatschappelijke organisaties, lokale partners en overheden om een gemeenschappelijke duurzaamheidsagenda te bepalen en gezamenlijk tot actie over te gaan.

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven?