skip-to-main-content

Environment

Herstel van biodiversiteit

Biodiversiteit herstelt zich niet vanzelf. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak van boeren, terreinbeheerders, bedrijven, burgers, onderzoekers, natuurorganisaties en overheden. Om biodiversiteitsherstel te realiseren is inzet nodig op verschillende gebieden: meer publieke bewustwording van het belang van biodiversiteit, adequate beloning van boeren en andere grondeigenaren die zorgen voor meer biodiversiteit, een coherent wettelijk kader dat biodiversteit stimuleert, gebiedsgerichte samenwerking, versnellen van innovaties en het adequaat meten en monitoren van biodiversiteitsprestaties en -impact. Op al deze terreinen zijn we actief om een bijdrage te leveren aan biodiversiteitsherstel.

Impact maken?

Ronald Hiel helpt je graag verder

Wat we doen

Strategie

We adviseren bedrijven, overheden en andere organisaties hoe zij praktisch kunnen bijdragen aan meer biodiversiteit

Best practices

We organiseren inspiratie- en dialoogsessies over best practices voor biodiversiteitsherstel en campagnes voor bewustwording en activatie.

Samenwerking

We adviseren over samenwerking op gebiedsniveau en in de keten om concrete biodiversiteitsdoelen in de praktijk te realiseren

Verdienvermogen

We helpen nieuwe verdienmodellen voor biodivers ondernemen te ontwikkelen

Kennisontwikkeling

We faciliteren de ontwikkeling en uitrol van kennis- en innovatie-agenda’s voor biodiversiteit voor uiteenlopende sectoren

Monitoring

We ontwikkelen Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor biodiversiteit die gebruikt kunnen worden in monitoringsprogramma’s en beleidsevaluaties voor biodiversiteitsherstel.

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven?