Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Biodiversiteit verdient financieel en maatschappelijk draagvlak

Op 20 januari organiseerden wij het Nieuwjaarscafé van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Met bijna 300(!) deelnemers was dit online event volgeboekt. Vijf panelleden discussieerden over verdienmodellen voor boeren die biodivers ondernemen, en het creëren van maatschappelijk draagvlak. Dit zijn twee kernthema’s voor de inspanning om het verlies aan biodiversiteit om te buigen in biodiversiteitsherstel.

 

Biodiverse boeren

Volgens Louise Vet, voorzitter stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, zijn veel boeren gevangen in een bedrijfsmodel van het voortdurend vergroten van de productie en het verlagen van de kosten. Zij zijn belangrijke beheerders van grote delen van het Nederlandse landschap. Als zij financieel in staat zijn om in hun bedrijfsvoering extra maatregelen te nemen die goed zijn voor planten, dieren en de bodem, dan kunnen ze flink bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Bijvoorbeeld door het inzaaien van bloem- en kruidenrijke akkerranden, of de aanleg van houtwallen.

 

Ontsnippering

Andere landschapsbeheerders zoals de waterschappen en Rijkswaterstaat hebben ook invloed. “Biodiversiteit ligt besloten in onze hoofdopdracht die betrekking heeft op wegen, waterwegen en grote watersystemen”, zegt Michèle Blom, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat. “Het project Ruimte voor de rivier en aandacht voor ontsnippering door het verbinden van leefgebieden zijn prachtige voorbeelden. Als je ziet welke invloed ecoducten hebben op de salamanderpopulatie, dat is ongekend.”

 

Vertrouwen

“Biodiversiteit is ook boerenbelang, want alleen op een gezonde bodem kunnen grondgebonden boeren blijven bestaan”, zegt Dirk Bruins, bestuurslid bij LTO Nederland en melkveehouder in Dwingeloo. “En tuinders kunnen niet zonder natuurlijke processen zoals bestuiving. Het project ‘1001 hectare kruidenrijk grasland’ dat LTO samen met Urgenda uitvoert, is een goed voorbeeld van samenwerking voor gemeenschappelijke doelen op basis van wederzijds vertrouwen. Pas dan kun je stappen zetten.”

 

Biodiversiteit monitoren

Samenwerking is cruciaal om voor boeren een verdienmodel te creëren”, stelt Ruud Tijssens, directeur Public & Cooperative Affairs bij Agrifirm. “We moeten het eens zijn over de definitie van biodiversiteit en de manier om inspanningen voor biodiversiteitsherstel te sturen en te monitoren. Daarvoor bestaat de Biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij, en binnenkort volgt de versie voor de akkerbouw. Dat moet de standaard zijn waarlangs iedereen de discussie voert. Niet alleen de boeren maar ook de overheid en alle andere beheerders van wegen, dijken en landschappen.”

 

Alle spelers betrekken

Johan Osinga Directeur-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied bij het ministerie van LNV, noemt het programma voor de veenweidegebieden en de bossenstrategie voorbeelden van stappen die de overheid zet met diverse betrokken partijen. “Het is belangrijk dat alle spelers betrokken worden. Daarom is het Nationaal Programma Landelijk Gebied dat alle gebiedsfuncties in een gezamenlijke aanpak verenigt, een goede ontwikkeling.”

 

Onderwijs en financiën

Niet alleen op het platteland, maar ook in de stad en bij infrastructurele projecten zijn maatregelen nodig. Hiervoor is maatschappelijk draagvlak nodig en dat beoogt de campagne Maak Grijs Groener. Osinga ziet hier ook een rol voor het onderwijs, waar vanaf de basis veel meer aandacht voor biodiversiteit moet komen. Ook de financiële sector moet volgens Vet bedrijven scherper beoordelen op hun biodiversiteitsprestaties. “Biodiversiteitsherstel is moeilijker te meten dan het aantal kilo’s CO2 dat je reduceert. De Europese Centrale Bank roept banken, verzekeraars en pensioenfondsen op om samen op te treden tegen biodiversiteitsverlies door milieuvervuiling.”

 

Biodiversiteit ook in 2021 op de kaart

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel – waarbij Schuttelaar & Partners nauw is betrokken – gaat ook in 2021 weer volop aan de slag om financiële en maatschappelijke waardering voor biodiversiteitsherstel nog beter op de kaart te krijgen.

 

Ga naar de website van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor een uitgebreid verslag én de opname van het Nieuwjaarscafé.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corlissa van Lohuizen