Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Landbouwagenda voor de Provincie Fryslân

Landbouw in Fryslân

De agrarische sector in Fryslân heeft een unieke positie in Nederland. Belangen van zowel landbouw, natuur, landschapselementen en recreatie zijn sterk met elkaar verweven. De noodzaak van een vooruitstrevend landbouwbeleid, met oog voor deze waarden en met oog voor de belangen van verschillende stakeholders, is dan ook sterk in Fryslân.

Transitie naar duurzame landbouw

Voor de provincie Fryslân maakten wij een actieplan voor het Landbouwbeleid 2021-2030. Focus is de transitie naar een duurzame landbouw, die toekomstbestendig is, zowel in ecologisch, economisch en sociaal opzicht als kwaliteit van de leefomgeving

Samen met stakeholders uit de regio

Om te de transitie naar een duurzame landbouw te versnellen stelden wij een programmatische aanpak op waarin de Provincie samen met Friese stakeholders concrete afspraken maakt over de invulling van de Landbouwagenda.

Om de brede mienskip te betrekken organiseerden wij een grote online startbijeenkomst over de toekomst van de landbouw in Fryslân. Daarnaast organiseerden wij vijf thematische agendatafels om de agenda verder uit te werken tot concrete acties.

De Landbouwagenda voor 2030

De Landbouwagenda richt zich op het wegnemen van de belemmeringen om daarmee de transitie te versnellen en het agrarisch ondernemerschap te versterken. Met deze agenda wordt gestuurd op doelen en op het geven van een langdurig perspectief aan agrarisch ondernemers. 

Om in 2030 samen met de Friese landbouw te werken aan een gezonde bodem, gezond voedsel en gezond werken en leven, zijn de volgende thema’s geïdentificeerd. Deze actiepunten werken als hefbomen voor de transitie. 

  1. Maximale toegevoegde waarde voor lokale ketens 
  2. Efficiënt en duurzaam produceren voor de wereldmarkt 
  3. Nieuwe vormen van agrarische diensten en producten 
  4. Versterken van agrarisch ondernemerschap
  5. Productiewaarden versterken door kennis & innovatie
  6. Waarde toekenning vanuit gebiedswaarden, biodiversiteit en grondgebondenheid

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “Dit is een mijlpaal voor onze mienskip. We hebben de Landbouwagenda samen met een grote groep van vertegenwoordigers van Friese boeren en geïnteresseerden opgesteld. Er zijn actiepunten opgesteld die we met elkaar gaan uitvoeren. Zo streven we naar een beter economisch perspectief voor de samenleving en voor onze boeren. De boer moet er een goede boterham aan kunnen verdienen maar ook kunnen investeren in deze verandering. Immers: Je kunt niet groen doen als je rood staat.”