Meten = weten 

De Biodiversiteitsmonitor meet door middel van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) de invloed van de bedrijfsvoering op de biodiversiteit op het bedrijf en in de omgeving. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een integrale set van KPI's op het gebied van grondgebruik, bodem, klimaat en milieu, die direct van invloed zijn op de biodiversiteit. Door het verzamelen en analyseren van individuele bedrijfsgegevens in de monitor kan de inzet van akkerbouwers voor milieu, klimaat, natuur en landschap op een uniforme en integrale manier gemonitord worden.  

Samen werken aan biodiversiteitsherstel 

De ontwikkeling van de monitor is onderdeel van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De monitor kan op termijn ook worden ingezet voor specifieke beloningen en waardering van de prestaties, bijvoorbeeld in de vorm van een rentekorting voor leningen bij een bank. Op basis van de kennis verkregen uit de monitor, kunnen we actie ondernemen en sámen het biodiversiteitsverlies ombuigen naar biodiversiteitsherstel.